OPR.DR.MEHMET HELVACI

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Hata
  • XML Parsing Error at 1:306. Error 9: Invalid character
Home KL?N?K ALI?MALARI SPOR YARALANMASI
SPOR YARALANMASI

e-Posta Yazdır PDF

N APRAZ BA? REKONSTRUKS?YONU

Diz apraz ba?lar? diz ekleminin en nemli stabillzatrleridir, 8u ba?lar dizin aktivite s?ras?nda ne ve arkaya do?ru kaymas?n? engeller Futbol, kayak , tenis gibi sporlar s?ras?nda veya ara d??? trafik kazalar? s?ras?nda bu ba?lar kepebilirler.

apraz ba?lar?n kopmalar? halinde zellikle spor yaparken dizde a?r? emniyetsizlik kayma, dnme ?eklinde ?ikayetler olu?ur Hastalar?n klinik muayenesi ile veya manyetik rezonans grntlenmesi ile kesin te?his konulur. apraz ba?lar? yeni kopan hastalar acil olarak cerrahi tedavi edilmezler. Cerrahi i?lem dizde ?i?lik ve a?r? geinceye kadar beklenir Travma sonras? 3 hatta dize buz uygulamas? bandaj dizlik ve egzersiz tedavileri yap?lmal?d?r apraz ba? lezyonu olan bu zellikle gen aktif ve spor yapan ki?ilere artroskopik cerrahi ile tedavi yapmak gerekir Tedavide mutlaka kopan ba??n yerine yeni bir ba? yap?lmal?d?r 

Cerrahi ??lem

Genellikle kopan ba? prlmer olarak tamir edilmez. Yani kopuk ular dizilmez. Ba??n rekonstrksiyonu yeni bir ba? yap?l?rx Bu amala de?i?ik yntemler uygulanmaktad?r

-   Hastan?n kendisinden al?nan tendon greftleri (patellar tendon , mamstring tendonu, ouadriceps tendonu)

-   Kadavra tendonu (ailogreft)

-   Sentetik greft

Gnmzde hastan?n kendisinden al?nan greftler daha ok tercih edilmektedir Artroskopi cerrahi i?lemi ile bu tendonlardan birisi kopan ba??n anatomik yerine uygulan?r Artroskopik tamir i?lemi deneyimli ellerde ba?ar?l? bir ?ekilde yap?labilmektedir

Cerrahi sonras? hemen harekete ve egzersizlere ba?lan?r, ?lk hafta koltuk de?nekleri ile yuk vermeden yrnr nc ayda dz ko?uya 4-6 ayda sportif faaliyetlere ba?lan?r.

 

e-Posta Yazdır PDF

ARTROSKOP?K MENUSKUS AMEL?YATLARI

 Artroskopi, ortopedik cerrahlar?n eklemin ierisindeki sorunlar? grmesi, tan?lamas? ve tedavi etmesini sa?layan cerrahi bir i?lemdir.

 

Artroskopi nedir?

Artroskopi, ortopedik cerrahlar?n eklemin ?erisindeki sorunlar? grmesi, tan?lamas? ve tedavi etmesini sa?layan cerrahi bir ??lemdir

Artroskop? szc? Yunanca arthro (eklem) ve skopein (bakmak) szcklerinin birle?mesiyle olu?ur. Terim eklemin ?ine bakmak anlam?na gelmektedir Artroskopik muayene srecinde, ortopedist, kursun kalem inceli?inde bir alete yerle?tirilmi? kk, ayd?nlatmal? bir lens sayesinde den zerinde ince a?lm?? deliklerden eklemin ?erisindeki yap?lan ayr?nt?l? olarak grebilmektedir I??k fiber optiklerle eklemin iine yerle?tirilen artroskopi aletine iletilir. Minyatr bir kameraya ba?lanan artroskopi aleti yard?m?yla, cerrah, byk ameliyat kesiler?ne gereksinim duymaks?z?n, bu kk deri a?khklanndan eklemin iini grebilmektedir,

Artroskopi aletine ba?l? kamera, eklem grntsn bir televizyon ekran? zerinde gstererek cerrah?n k?k?rdak, ba?lar ve diz kapa??n?n alt? dahil dizin btn blmlerini grmesini sa?lar Bylece cerrah yaralanma derecesini ve turunu belirleyerek gerekil mdahaleyi yapar

 

Artroskopi neden gereklidir?

Eklem yaralanmalar? ve hastal?klar?na tan? konulabilmesi iin on - -hastan?n t?bbi yksnn al?nmas?, fizik muayene yap?lmas? ve rntgen ekilmesi gerekir. Manyetik Rezonans Grntleme (MR(: ya da Bilgisayarl? Tomografiye (ET) gereksinim duyulabilir Artroskor aletiyle 'a?k1 ameliyat ya da grntleme yntemlerinden daha kesin bir tan? koyulabilir Hastal?klar ve yaralanmalar kemikleri, k?k?rda??, ba?lar?, kaslar? ve tendonlar? tahrip edebilir Artroskopik muayeneler sresin bulgulanan durumlar ?unlard?r

Artroskopinin avantajlar? nelerdir?

Genellikle halk aras?nda birok nl sporcunun tedavisinde allan?lm?? olmas?yla dikkat eken artroskopi yntemi, ortopedi hastalar? iin a?k ameliyata k?yasla kolayl?kla uygulanan ve ba?ar?l? sonular veren nemli bir tedavi yntemidir. o?u hasta hastanede kalmadan bu yntemden faydalanabllmekte, i?lemden birka saat sonra evine gidebilmektedir. 

Artroskopi Sonras? ?yile?me Sreci

Deride a?lan deliklerin iyile?mesi birka hafta alabilir. Ameliyatta uygulanan pansuman ??lemden sonraki ilk gnn sabah?nda ?kar?labilir ve kk deri a?kl?klar? ince bandajla kapat?labilir. Delik yaralar?n?n kk olmas?na ve artroskopi uygulanan eklemde az miktarda a?r? hissedilmesine ra?men eklemin tamamen iyile?mesi birka haftay? bulacakt?r. ?yile?me srecini h?zland?rmak ve ?lerideki eklem fonksiyonlar?n?z? korumak iin zel bir aktivite ve rehabilitasyon program? nerilebilir. Hastalar birka gn ierisinde i?lerine, okullar?na veya gndelik aktivitelerine geri dnebilmektedir Sporcular ya da fiziksel kondisyonu iyi olan kimi bireyler birka hafta ?erisinde sportif aktivitelerini gerekle?tirebilmektedir. Ancak artroskopi uygulanan ki?ilerin tan?lar? ve durumlar?n?n birbirinden farkl? oldu?unu, bu yzden her hastaya uygulanan artroskopi i?leminin o hastaya zel bir sre oldu?unu unutmay?n. ?yile?me sreci bu ki?iye zel durumlar? yans?tacakt?r.

 B?Z? TAK?P ED?N

Son Sorular

eyp solmaz
Merhaba hocam ben 33 yasindayim

3-4 haftad?r sa? dizimde hafif a?r? vard? sadece bkme esnasinda oluyordu mr cekildim .medial meniskus posteriori hormunda grade 3 y?rt?k te?hisi koydular.ameliyatsiz tedavisi mumkunmu prp tekni?i ise yararmi? Veya diki?li tamirmi yap?lmal? ?
Perşembe, 30 Nisan 2015
sumeyye
Merhaba, 45 yasinda bir annem var iki sene once dizinde menisks yirtigi oldugu soylendi bi sure fizik tedavi gordu fakat son bir aydir agrilari artti topallayarak yurumeye basladi sizce ne yapmal?y?z ameliyat olup daha kotu olanlar lutfen yarimci olun simdiden Te?ekkrler
Pazar, 22 Şubat 2015