OPR.DR.MEHMET HELVACI

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Home PRP Tedavisi

PRP Tedavisi

e-Posta Yazdır PDF

PRP NED?R?

PRP; PLATELET R?CH PLAZMA platelet ynnden zenginle?tirilmi? plazma uygulamas? ynteme verilen k?sa isim olarak literatrlerde gemektedir. PRP ( Platelet ynnden zenginle?tirilmi? zenginle?tirilmi? plazma ) uygulamas?; bir ki?iden ok az miktarda kan?n al?narak zel bir tpte santrifj i?lemine tabi tutulduktan sonra bile?enlerine ayr??t?r?lmas? ve PRPnin ( Platelet ynnden zenginle?tirilmi? plazman?n ) yine ayn? ki?iye enjeksiyon yolu ile geri verilmesini temel alan bir uygulamad?r. Avrupa da yayg?n olarak kullan?lan bu yntem FDA onayl?d?r.

PRP UYGULAMASINDA AMA NED?R

Plateletler ( trombositler ) vcudumuzdaki hasarl? dokular?n onar?m?n? ve do?al hallerine dnmelerini sa?lamak iin gerekli olan byme faktrlerini yap?s?nda bulunduran kan bile?enleridir. Dokular?m?zda herhangi bir hasar olu?tu?unda kan?m?z plateletleri bu dokuya toplayarak bir onar?m sreci ba?lat?r. PRP uygulamas?n?n amac?; bu hedef dokuya kan dola??m? ile ta??nabilecek olandan ok daha fazla say?da plateleti ula?t?rabilmektir. Bylece hasarl? dokunun onar?m? h?zl? ve gl bir ?ekilde ba?lar ve daha abuk sonulan?r. Bunun nedeni ise; PRP ile elde edilen plateletlerin yo?unlu?u kandaki miktar?ndan 2 ila 4 kat daha fazla olmas?d?r.

PRP N?N HEDEFLER? NELERD?R

Derimizin ya?lanmas? ayn? yaralanma srecinde oldu?u gibi baz? fiziksel zelliklerini kaybetmesi sonucunda olu?maktad?r. Derideki bir hasar? en h?zl?, en etkili, en do?al ?ekilde onarabilecek olan yap? yine derinin ait oldu?u btnn bir paras? olacakt?r. Bu etkisi d?nld?nde plazma uygulamas? damarlar?m?zda dola?an s?v?n?n sihirli gcnnkullan?lmas?na olanak sa?lamaktad?r.

PRP HANG? ALANLARDA UYGULANMAKTADIR

PRP uygulamas? hcresel tedavinin uygulanma alanlar?ndan yaln?zca biridir. Dental - di? implantlar?nda ba?layan uygulama alanlar? estetik t?p, ortopedi, iyile?meyen yara tedavileri, spor yaralanmalar? gibi bir ok alanda h?zla yay?larak art?? gstermektedir.

PRP TEDAV?S? B?R KK HCRE TEDAV?S? M?D?R

Kk hcre tedavisi veya hcresel tedavi bir yaralanma veya hastal??? tedavi etmek amac?yla hasar grm? olan bir organa yeni hcrelerin tan?t?lmas? anlam?na gelen bir uygulamad?r. PRP uygulamas?nda kk hcre mant??? ile yola ?k?lm??t?r. Bu yntemde hasarl? dokunun onar?m? iin onar?m? ba?latan ve uyaran bir faktr olarak plateletlerden yararlan?lmaktad?r. Bu iki uygulama bu anlamda birbirlerinden ayr??maktad?r.

PRP TEDAV?S? NASIL UYGULANMAKTADIR

Uygulaman?n yap?laca?? ki?iden 2 veya 3 tp ( 16-23 ml ) kan al?n?r, 8 dakika boyunca 3000 devir / dakika santrifj edilir. Santrifj cihaz?nda ayr??t?r?lan plateletler kitteki tpn ierisinde yo?unla??p birikir ve ortaya ?kan PRP denilen kan rn yo?un trombositler ( p?ht? hcreleri ) ve lkositler ( beyaz kan hcreleri ) ierir. Aktive olmu? trombosit ve lkositler byme faktrleri salg?lar. Bu rn mezoterapi veya dolgu yoluyla yine ayn? ki?inin derisine uygulan?r. Deri zerindeki genle?tirici etki uygulaman?n hemen sonras?nda parlak, canl? ve sa?l?kl? bir grnmle hissedilmektedir.

PRP TEDAV?S? ?LE ?LG?L? MERAK ED?LENLER

Plateletler kendi kan?m?zda serbest halde dola?t???na gre neden ya?lanan dokuya kendili?inden gidip bu sreci ba?latm?yorlar

Esasen kan dola??m? ile dokulara ula?an plateletler bunu belirli lde gerekle?tirebilirler. Fakat genel itibari ile ya?lanmakta olan bir bedende bu tetikleme sreci yeterli de?ildir. Bu nedenden tr plateletler PRP haline getirilir ve hedeflenen dokulara uygulan?r.

PRP tedavisinde hastan?n kendi kan?n?n al?n?p bir i?lemden geirilip tekrar hastaya uygulanmas? gvenilir bir uygulama m?d?r

PRP uygulamas? otolog bir uygulamad?r. Yani kullan?lan plateletler hastan?n kendisinden al?nanlard?r ve kan?n al?nmas?, plateletlerin ayr??t?r?lmas? gibi yap?lan tm i?lemler steril ve kapal? bir kit yard?m?yla yap?lmaktad?r. Yani d??ar?dan herhangi bir bula?ma riski ta??mamaktad?r. Ve ayr?ca bunlar?n d???nda plateletlere eklenen herhangi bir rn mevcut de?ildir. Tm bunlar d?nld?nde bu tedavi yntemi gvenilirdir.

PRP tedavisinde kan?n al?nmas?, plateletlerin ayr??t?r?lmas? gibi i?lemlerin bir laboratuar da yap?lmas? gerekir mi

PRP uygulamas?nda kan?n al?nmas?ndan dolgu ve mezoterapi ya da maske i?lemlerine kadar tm zincirin teknik ve hijyenik nedenler ile ayn? yerde yap?lmas? ngrlmektedir. Bu nedenle laboratuar ortam?nda yap?lacak bir i?leme ihtiya yoktur.

PRP tedavisinde mutlaka enjeksiyon yntemi mi kullan?lmal?d?r

PRP mezoterapi ve dolgu yntemiyle uygulanabildi?i gibi maske yard?m?yla da uygulanabilir. Ayr?ca PRP yi zel bir kremin iine kar??t?rarak uygulamak da mmkn olmaktad?r.

PRP tedavisi uygulama sresi ne kadard?r

Totalde yakla??k 30 dakikal?k bir uygulamad?r.

Uygulanacak PRP nin belli bir dozu var m?d?r? Ne kadar?na ihtiya duyulur? Ne kadar? uygulan?r

Doz a??m? gibi bir problem bulunmamaktad?r. Elde edilen PRP nin tamam? kullan?labilir.

PRP uygulamas?nda olumlu etki ne zaman grlr

Uygulama yap?ld?ktan sonra ciltte sa?l?kl?, parlak, zinde bir grnm ortaya ?kar. Ancak 3 4 uygulamadan sonra (yani bir kr olarak uyguland?ktan sonra) kal?c? bir etki belirgin hale gelir. Parlakl?k, ???lt? ve toparlanma ortaya ?kar.

PRP tedavisinin uygulamas? nas?l yap?lmal?d?r? Seans aral?klar? nedir ve ka kez uygulanmal?d?r

Her 15 gnde bir yap?lacak 3 veya 4 uygulamadan olu?acak bir kr uygulanmal?d?r. Bir kr uygulamas? yap?ld?ktan sonra ise 10 12 ayda bir kr al?nmal?d?r. Bu durumda uygulanan krlerin etkisi kal?c? bir genle?tirici etkiye e?de?erdir.

 

B?Z? TAK?P ED?N

Son Sorular

eyp solmaz
Merhaba hocam ben 33 yasindayim

3-4 haftad?r sa? dizimde hafif a?r? vard? sadece bkme esnasinda oluyordu mr cekildim .medial meniskus posteriori hormunda grade 3 y?rt?k te?hisi koydular.ameliyatsiz tedavisi mumkunmu prp tekni?i ise yararmi? Veya diki?li tamirmi yap?lmal? ?
Perşembe, 30 Nisan 2015
sumeyye
Merhaba, 45 yasinda bir annem var iki sene once dizinde menisks yirtigi oldugu soylendi bi sure fizik tedavi gordu fakat son bir aydir agrilari artti topallayarak yurumeye basladi sizce ne yapmal?y?z ameliyat olup daha kotu olanlar lutfen yarimci olun simdiden Te?ekkrler
Pazar, 22 Şubat 2015