OPR.DR.MEHMET HELVACI

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

 • Yazıtipi boyutunu arttır
 • Varsayılan yazıtipi boyutu
 • Yazıtipi boyutunu azaltır
Hata
 • XML Parsing Error at 1:306. Error 9: Invalid character
Home KL?N?K ALI?MALARI TRAVMA KALA KIRIKLARI

e-Posta Yazdır PDF

KALA KIRIKLARI

 Ya?l?larda kala k?r?klar?

lkemizde 65 ya? sl nfus, genel nfusun yzde 51 kadar?n? olu?turuyor Bu oran?n 2025 y?l?nda yzde 9-10'a ula?mas? bekleniyor Ya?am standard?n?n daha yksek oldu?u Bat? toplumlar?nda ya?l? nfus, genel nfusun yzde 15 kadar?n? olu?turur.K?r?k ?k?k

Ya?lanmayla birlikte genel bir fonksiyon kayb? grlr organlar aras?ndaki al??ma ahengi bozulur Buna ba?l? olarak e?itli sa?l?k sorunlar? ortaya ?kar ve gnlk ya?am aktivitesi azal?r Ya?larda kalp-damar hastal?klar?. demansT osteoporoz, grme i?itme problemleri, uyku bozuklu?u, kronik a?r?lar s?k d?me gibi nemli sorunlar ortaya ?kar

Gnlk ya?am? zorla?t?ran, ki?inin akfjv?telenn? azaltan ve sonuta k?r?k gibi nemli bir soruna yol aan kas ve iskelet sistemi hastal?klar? ?yle s?ralan?yor:

Kas zay?fl??? ve atrof?si (50-70 ya? dneminde kas gc yzde 30-50 azal?r)

-        Kas dokusunda azalma

-        Doku elastikiyetinin azalmas? 

 • Eklem ?nstab?liteleri
 • Eklem hareket kayb?
 • Deformiteler
 • Denge ve yrme bozuklu?u
 • Osteoartnt
 • Osteoporoz
 • K?r?k olu?mas? 

K?r?k olu?umu

Eldeki veriler ya?l?lardaki k?r?klar?n genel olarak ev inde basit d?melere ba?l? olarak olu?tu?unu gsteriyor Ya?la birlikte k?r?lma riski de art?yor D?melere ba?l? k?r?k olu?umu kad?nlarda daha ok grlyor. Kad?nlarda daha ok grlmesinin osteoporoza ba?l?d?r 45 ya? st grupta grlen k?r?klar?n yzde 75i osteoporoz nedeniyle olu?maktad?r Ya?l?larda k?r?k, en ok, kala omurga, el bile?i, omuz ve pelvis (le?en) kemiklerinde grlr zellikle kala k?r?klar?ndan sonra geli?en komplikasyonlar nedeniyle lmler ok s?k grlr Kala k?r?klar?n?n lmle sonulanmas?n?n nedenini ve izlenmesi gereken yol:

Ya?l? tanklar?n?n tedavisi zordur Kemikler osteoporoza ba?l? olarak zay?ft?r Paral? ve dayanaks?z k?r?klar olu?ur Zay?f olmalar? nedeniyle kemikler sa?lam tespit edilemez. Normalde ya?l?lar?n kemiklerinde kaynama yetersizli?i olmamas?na ra?men, paralar yeterince sa?lam tespit edilemedi?i ?in kaynama gecikir. Bazen hi kaynama olmaz. Bunun ?in ya?l? k?r?klar?nda uygun tedavi metodu seilmelidir Uygun cerrahi malzeme kullan?lmal?, iyi bir teknik ve ameliyat sonras? rehabilitasyon ve iyi bir bak?m uygulanmal?d?r

 

Ne yapmal??

Tedavi gl? nedeniyle ya?l?l?k dnemi k?r?klar? hayati tehlike olu?turuyor Bu yzden ya?l? k?r?klar?n?n nlenmesi, tedavisinden daha byk nem ta??yor Ya?l?l?k ncesi donemde beslenme, spor aktiviteleri. al??kanl?klar evresel ve genetik faktrler, vcut direncinin artmas?nda etkili oluyor

Sadece ya?l?l?k ncesi de?il, ya?l?l?k dneminde de yap?lmas? gerekenler bulunuyor Dzenli egzersiz ve spor yapmal?, yeterli beslenmeli, zararl? al??kanl?klardan ka?nmal?, sa?l?k sorunlar? zaman?nda tedavi edilmeli, evresel dzenlemelere nem verilmeli, d?meler nlenmelidir

Beslenme:

Kas ve kemik dokusu iin byk nem ta??yor Kemikler iin kalsiyum, magnezyum, flrur gibi elementleri ve D vitaminini yeterli miktarda almak gerekiyor Kas ve iskelet sistemi iin K C, A vitaminleri ve yeterince protein al?nmal?. Ancak, gere?inden fazla ila kullan?m?n?n da kas iskelet sistemini olumsuz ynde etkileyebilece?i unutulmamal?. Kt beslenmeye ve sonunda kemik ktlesinde azalmaya neden oldu?u iin alkolden uzak durulmal?. Fazla kafein tketilmesinin de osteoporoz nedeni oldu?u bilinmeli. Sigara, kesinlikle kullan?lmamal?. Sigara, ya?l?larda mental fonksiyonlar? azalt?r Kalp damar ve solunum sistemi hastal?klar?n? art?r?r, kanser riskini ykseltir Kemik kaynamas?n? nler, erken menopoz ve osteoporoza neden olur" D?melerin nlenmesi:

Ya?l? k?r?klar?n?n d?me ba?l? olu?tu?u biliniyor D?meye neden olan sa?l?k problemlerinin giderilmesi ve ya?am evresinin d?meyi azaltacak biimde dzenlenmesi de nem ta??yor

Ya?l?larda genel i ve bedensel sorunlar vcut direncini azalt?yor ve denge bozuklu?una yol aarak s?k d?melere neden oluyor Bunlar aras?nda,

-Gz kusurlar? + Krlk

-Nrolojik Hastal?klar

-Denge Bozuklu?u

-Yrme Bozuklu?u

-Kronik Alkolizm

-Anemi

-A??r? ila al?m?

-Osteoartrit gibi sorunlar bulunuyor

evre dzenlemesi:

Ya?l?lar?n ev iinde ve sokakta d?melerini engelleyecek tedbirler al?nmas? ve dzenlemeler yap?lmas?, kmk riskim nemli lde azal?yor Bu amala al?nmas? gereken nlemler ?yle s?ralanabilir. Kala yast??? kullan?lmal? (d?melerde son derece koruyucu etkisi var) Ev iinde yrmeyi zorla?t?racak kablo gibi malzeme olmamal? Hal?lar kaymayacak ?ekilde sabitlenmel? Banyo ve tuvaletlerde tutunacak yerler yap?lmal? Gece evin ii ayd?nlat?lmal? E?ya azalt?lmal? rahat yry? sa?lanmal? Evde kaygan zemin olmamal? Ev dzayak olmal?

Yeri tutan tabanl?, kaymayan, kapal? topuksuz terlik ve ayakkab? giyilmeli

Baston kullan?lmal?.

 

 

B?Z? TAK?P ED?N

Son Sorular

eyp solmaz
Merhaba hocam ben 33 yasindayim

3-4 haftad?r sa? dizimde hafif a?r? vard? sadece bkme esnasinda oluyordu mr cekildim .medial meniskus posteriori hormunda grade 3 y?rt?k te?hisi koydular.ameliyatsiz tedavisi mumkunmu prp tekni?i ise yararmi? Veya diki?li tamirmi yap?lmal? ?
Perşembe, 30 Nisan 2015
sumeyye
Merhaba, 45 yasinda bir annem var iki sene once dizinde menisks yirtigi oldugu soylendi bi sure fizik tedavi gordu fakat son bir aydir agrilari artti topallayarak yurumeye basladi sizce ne yapmal?y?z ameliyat olup daha kotu olanlar lutfen yarimci olun simdiden Te?ekkrler
Pazar, 22 Şubat 2015