OPR.DR.MEHMET HELVACI

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Hata
  • XML Parsing Error at 1:306. Error 9: Invalid character
Home Artroskopik Cerrahi n apraz Ba?? Ameliyat?

e-Posta Yazdır PDF

ACL YIRTI?I oncaprazbagameliyati

 

ACL (n apraz ba?) sert ve esnek olmayan liflerden olu?maktad?r. Diz iinde orta hatta arkadan ne ve d??tan ie do?ru uzan?r (bak?n?z diz anatomisi). Bu ba? tibia kemi?inin ne ve ie-d??a dnme hareketlerini s?n?rlar. ACL y?rt?klar? byk oranda ani yn de?i?tirme (futbol, tenis, kayak), z?plama veya ko?ma s?ras?nda yere inerken ani yava?lama gibi hareketler s?ras?nda olur. Y?rt?lma s?ras?nda bir ses veya bo?alma s?ras?nda insanlar hisseder. Y?rt?lma sonras? ilk anda genellikle zerine basmakta zorlan?l?r. Sonra zerine bas?lmaya ba?lan?l?r. Sonras?nda dizde a?r? ve ?i?lik ba?lar. 

?lk acil tedavi dinlenme-buz-elastik bandaj-yukar? kald?rmad?r. Sonras?nda diz cerrahisi konusunda deneyimli bir ortopediste grnmek gerekir. Doktorunuz muayene sonras? rntgen ve MR isteyebilir. Sonuta diz yaralanmas? ile ilgili detaylar ortaya konur ve tadavi ?ekli kararla?t?r?l?r. 

ACL y?rt??? olan ki?ilerde e?er ba?ka patolojiler e?lik etmiyorsa genellikle ilk 3 hafta sonras?nda dizdeki ?i?lik ve a?r? geer. Sonras?nda hastalardaki en byk yak?nma zaman zaman olu?an diz deki dnmelerdir. Bu dnmeler veya yo?un aktiviteler sonras? dizde ?i?lik s?kt?r. Dnmeler ve ?i?likler d???nda genellikle a?r? olmaz. A?r? y?llar sonucu ba?layan k?k?rdak a??nmalar?, kirelenme veya meniks y?rt?klar?na ba?l?d?r. 

?nstabilite 

Dizin sabitli?inin bozulmas?d?r. ACL y?rt???n?n temel sonucu budur. Ki?iler ayak yerde iken gvdenin dnmesini gerektiren hareket ve sporlarda dizde anormal bir dnme-bo?alma olur. Bunun 2 nedeni vard?r;

1. mekanik nedenler: ACL nin iki kemi?i birbirine tesbit fonksiyonun kaybolmas?na ba?l?d?r.
2. proproception: ACL zerinde dizin 3 boyutlu pozisyonunu alg?lay?c? durum al?c?lar? (pozisyon reseptrleri) vard?r. Bu al?c?lar ba? gerildi?inde omurilik ve beyne sinyal gndererek adelelerin kas?lmas?na ve zorlanman?n dengelenmesini sa?lar. ACL y?rt?ld???nda bu al?c?lar kaybolarak diz pozisyonunun beyin taraf?ndan alg?lanmas?nda ve gerekli adele cevab?n?n verilmesinde zaafiyete neden olur. Bu da dizin daha kolay dnmesine neden olur.

Dizdeki instabilite 2 ?ekilde anla??l?r.

1- Dizin herhangi bir aktivite s?ras?nda dnmesi
2- Pozitif pivot shift testi: Bir muayene testidir. Bu testin pozitifli?i dizin instabil oldu?unu kan?tlar. Fakat dizin a?r?l? oldu?u ve hastan?n muayene s?ras?nda kendini kasmas? durumunda yan?lt?c? olabilir. Bu durumlarda genel anestezi alt?nda muayene gerekebilir.

Bu tr bir instabilite genellikle kendili?inden veya fizik tedavi ile tam dzelmez. Fizik tedavi instabilite seviyesini azalt?r fakat as?l fayda proproception al??malar? ile dizin daha iyi korunmas?n? sa?lamakt?r. 

3- Subklinik instabilite; Bu durumda dizde dnme ve muayene bulgusu yoktur fakat dizde belirgin bulgu vermeyen ve tam hissedilemeyen kk dnmeler ve ?tme hareketi vard?r. Ki?iler dizin tam normale dnmedi?ini ve hep bir sorun oldu?unu hisseder fakat adland?ramazlar. Zaman iinde instabiliye ba?l? problemler geli?ir. Bu durumda fizik tedavi ve egzersiz iyi sonu vermektedir. 

?nstabilite sonucunda geli?en problemler

1. Aktivitelerde k?s?tlanma ve ya?am standart?n?n d?mesi; Dizi instabil olan ki?iler sportif aktivitelerde ve yo?un tempolu bir ya?amda sorun ya?ad?klar?ndan daha sedanter bir ya?am srmek zorunda kal?rlar. zellikle ya?ant?s?nda sporun nemli bir yer tuttu?u ki?ilerde belirgin bir mutsuzluk kayna??d?r. Ayr?ca aktivitelerin d?mesine ba?l? kilo alma, yksek kolesterol gibi kardiyolojik risk faktrlerinde de art?? olur. 
2. Dizde ek erken patolojilerin geli?mesi; zellikle i menisks y?rt?klar? ve k?k?rdak zedelenmeleri s?kl?kla geli?ir. ?lk 5 y?lda a?r? nedenleri genellikle bu ek patolojilere ba?l?d?r. 
3. Kirelenme; ?nstabil dizlerin tamam?nda di?er tarafa gre erken kirelenme geli?ir. Kirelenme bulgular?n?n 10 y?lda geli?me oran? % 80 leri bulmaktad?r.

ACL y?rt???na e?lik edebilen patolojiler

1. D?? menisks y?rt??? - Genellikle ACL y?rt??? olu?turan travma ile olu?ur. Ge dnem d?? menisks y?rt?klar? daha nadirdir. 2. ? menisks y?rt?klar?- ACL y?rt??? olu?turan travmayla birlikte az s?kl?kta olu?ur. Daha s?k olarak ACL y?rt???na ba?l? instabiliteye ba?l? ge dnemde olu?urlar. 5 y?lda % 80 lere varan oranlarda instabiliye ba?l? y?rt?k geli?ti?i gsterilmi?tir. 3. K?k?rdak lezyonlar - ACL y?rt??? olu?turan travmayla birlikte az s?kl?kta olu?ur. Daha s?k olarak ACL y?rt???na ba?l? instabiliteye ba?l? ge dnemde olu?urlar. 4. Di?er ba? lezyonlar? - Genellikle ACL y?rt??? olu?turan travma ile olu?ur. Nadir vakalarda uzun sreli instabiliye ba?l? i yan ba? uzamas? olabilir.

KARAR REHBER?

Ana karar verme kriteri instabilitedir. Yap?sal olarak baz? ki?ilerde instabilite azken baz?lar?nda fazlad?r. A?a??daki karar rehberi dnyada genel kabul gren ve ?stanbul Ortopedi Grubu olarak byk oranda uygulad???m?z bir rehberdir. Unutmamak gerekir ki baz? ki?ilerde bu rehberin d???nda uygulamalar gerekebilir.

1. Profesyonel sporcular - profesyonel ya?ama devam iin hemen tm sporculara operasyon nerilir. Aksi durumlarda erken dnemde dizde di?er patolojiler geli?mesi ve s?k diz dnmelerine ba?l? sportif seviyede d?me olu?ur. 
2. 40 ya? alt? aktif spor yapanlar - kesinlikle cerrahi nerilir. 
3. 40-50 ya? aras? aktif sporcular - sportif seviyede azalma istenmiyorsa ve instabilite fazla ise cerrahi nerilebilir. Yaln?z 40 ya? sonras? cerrahilerde spora geri dn? zaman? uzamaktad?r. ?nstabilite seviyesi ileri de?ilse 3 ayl?k yo?un fizyoterapi sonras? karar gzden geirilir.Ki?iler spor tipi ve seviyesini de?i?tirmek istemez ve diz instabil ise cerrahi nerilir. 
4. 50 ya? zeri aktif sporcular - baz? merkezlerde 55 ya??na kadar n apraz Ba? Onar?m? yap?lmakla beraber bu konuda genel kan? fizik tedavi - ekzersiz program? uygulamak ve spor tipi ve seviyesini de?i?tirmektir. 
5. 30 ya? alt? sakin ya?am srenler - dizdeki dejeneratif de?i?iklikleri nlemek iin genellikle operasyon nerilir. 
6. 30-40 ya? aras? sakin ya?am srenler - Gnlk aktivitelerde sorun yoksa tedavi nerilmez. Sorun varsa yo?un bir fizik tedavi sonras? egzersizlere devam etmeleri nerilir. Buna ra?men sorun var ve ek patolojiler geli?iyorsa cerrahi nerilir. 
7. 40 ya? zeri sakin ya?am srenler - Sorunlar? varsa fizik tedavi ve sonras? egzersizlere devam etmeleri nerilir.

CERRAH? TEKN?K

Kemikten kopma tarz?nda olan % 5 alt?nda vakada ki?inin kendi ba?? onar?labilir. Ancak % 95 vakada diz evresinden al?nan ACL benzeri sertlik, yap? ve uzunlu?a sahip bir doku ACL nin orjinal konumuna nakledilir. Bunun iin 5 tip doku grefti kullan?lmaktad?r; 

1. Patellar tendon: Diz kapa?? kemi?i ile tibia aras?nda uzanan patellar tendonun orta 1/3 , stte ve altta 1x2x1 cm (2cm uzunluk 1 cm en ve yksek) kemik paralar? ile birlikte al?n?r. 
2. Diz arkas? tendonlar: Dizin i-arkas?nda yer alan hamstring tendonlar? al?n?r ve uygun uzunluk ve kal?nl?kta katlan?r

% 90 oran?nda bu iki doku kullan?lmaktad?r.

3. Quadriseps tendonu: Diz kapa??n?n zerindeki tendon diz kapa??ndan 2x1x1 cm kemik paras? ile birlikte al?n?r. 
4. Allogreft: Kadavradan al?nan dukular kullan?lmaktad?r. 
5. Sentetik ba?lar: komplikasyonlar? nedeni ile ok nadir tercih edilmektedir. Gelecekte ba?ar?l? sentetik ba?lar geli?tirilebilir.

Bu dokular a?k cerrahi ile al?n?r. Bunun iin yalla??k 3-4 cm lik kk kesiler kullan?l?r. Daha sonra artroskopik olarak (geli?mi? merkezlerde) diz iindeki ACL art?klar? temizlenir ve ACL nin orjinal yerlerine uyan tibia ve femur kemiklerine 2 tnel a?l?r. Bu tneller iine al?nan doku yerle?tirilir ve uygun gerginlikte tnellere vida, tel ivi gibi maddelerle fikse edilir. Ameliyat sonras? genellikle dizlik uygulan?r. 

Ameliyat sonras? 

Hastalar birka gn hastanede yatarlar, dize bir tesbit edici bir breys uygulan?r. Hastaya koltuk de?ne?i ile yk vermesine izin verilir. Sonras?nda Fizyoterapi ba?lan?r. Dz ko?u ve bisiklete yakla??k 3. ayda izin verilir. Sportif aktiviteye 4-6 ayda dnlr. 

OPERASYONA KARAR VEREN HASTALARA UYARILAR

Operasyon s?ras?nda ve sonras?nda erken dnem olas? komplikasyonlar; 

Enfeksiyon; ?yi ameliyathana ko?ullar?nda artrokopik operasyonlarda enfeksiyon oran? % 1 in alt?ndad?r.

 

Enfeksiyon olursa yeniden bir artroskopi ile eklemin y?kanmas?, ileri enfeksiyonlarda operasyonda konulmu? olan vidalar?n ve greftin ?kar?lmas? gerekebilir. 

Enfeksiyon olmamas? iin anestezi s?ras?nda damardan antibiotik verilmektedir. Ayr?ca kullan?lan aletlerin sterilizasyonuna ok dikkat edilmektedir. 

Derin ven trombozu (toplar damarlarda kan p?ht?la?mas?); Bu komplikasyon %5 in alt?ndad?r. Genellikle 3. gnden sonra grlme olas?l??? ba?lar, 6-0. gnler en fazla grlr. Ancak nadiren de olsa operasyondan aylar sonra da grlebilmektedir.Derin ven trombozlar?n?n?n da % 5-10 kadar? (tm hastalar?n 10 binde 5-10 u ) p?ht?n?n koparak akci?ere veya beyine giderek hayati risk yaratabilir. Hastalar?n baz?lar?nda ek risk faktrleri vard?r. Bunlar kad?nlarda do?um kontrol haplar? kullan?lmas?, hastalar?n daha nce derin ven trombozu geirmi? olmas?, bacaklarda varis bulunmas?, ailevi yatk?nl?k vb. 

Derin ven trombozundan korunmak iin kan suland?rc? ilalar, operasyon sonras? antiembolik oraplar giydirilmesi, yatak ii egzersizler ve erken aya?a kald?rarak yk verme riskleri azaltmaktad?r. E?er hastalarda ek risk faktrleri varsa bu uygulamalar daha da uzat?lmaktad?r. 

Teknik hatalar; n apraz ba? ameliyatlar? teknik olarak son derece komplike operasyonlard?r. Bu nedenle teknik hatalara ba?l? komlikasyon olas?l??? her zaman ve her yerde olabilmektedir. ?yi ellerde teknik hatalara ba?l? komplikasyonlar?n riskleri ok azalmakta ve sonuca etki eden teknik hatalar ok nadiren olu?maktad?r. 

Ameliyat sonras? sre;

Hastalar ameliyathaneye al?nd?ktan sonra nce uyutulmakta, steril ortam iin ilgili bacak silinmekte ve rtlmekte sonras?nda artroskopinin sistemleri kurulmaktad?r.Bu ortalama 40 dakika bir zaman gerektirmektedir. Operasyonun deneyimli ellerdeki normal sresi 2 saat civar?ndad?r. Dizdeki di?er sorunlar (menisks, k?k?rdak gibi) da ayn? anda opere ediliyorsa bu sre uzayabilir. Operasyon sonras? hastalar 30 dakika-1 saat aras?nda ay?lma odas?nda bekletilmekte ve sonra da odalar?na al?nmaktad?r. 

Hastalar odalar?na al?nd?ktan sonra 2 saat iinde tamamen uyan?k hale gelmektedir. Genellikle fazla bir a?r? olmamaktad?r ve a?r? a?r? kesicilerle tamamen kontrol edilebilmektedir. Hastalar?n dizinde(kliniklerde uygulama farklar? vard?r) ieride biriken kan? bo?altmak iin dren, elastik bandaj, baca?a giydirilmi? antiembolik orap ve hareketi s?n?rlay?c? bir dizlik bulunur. 3-4 saat sonra hastalara yemek verilir. Yemek sonras? hastalar?n koltuk de?ne?i ile kalkmalar?na izin verilir. Aya?a kalkmadan nce 5 dakika kadar oturarak ba??n dnmedi?inden emin olunmal?, ba? dnerse uzanarak 1 saat sonra aya?a kalkma yeniden denenmelidir. 

Hastanede (uygulamalar farkl? olmakla beraber) 2-3 gn kalacak?n?z. 2. gn fizyoterapist gelerek size yatakta yapmaya ba?layaca??n?z egzersizleri gsterecek ve CPM denen dizinize hareket verecek bir alet ba?layacakt?r. Bu elektrik motorlu bir alettir ve fizyoterapistinizin gsterece?i biimde kumanday? kullanarak 2 saat diz hareket a?s?n? 30 dereceden ba?layayarak artt?racaks?n?z. 2 saat sonunda 2 saat ara verilecek ve tekrar ba?lanacakt?r. 2-3. gn sonunda diziniz 90-100 derece bklyor olacakt?r. Dreniniz 2. veya 3. gn ekilecek ve pansuman yap?lacakt?r. Hastanede kald???n?z srece dizinize buz uygulanacakt?r. ?lk 2 gece 38 civar?nda atei?iniz olabilir, enfeksiyon anlam?na gelmez. Enfeksiyon bulgular? 3. gnde ba?lar. 

Eve dndkten operasyon sonras? 7. gn sonuna kadar baca??n?z? uzatarak yatabilir veya oturabilirsiniz. Bu s?rada buz uygulamaya devam etmelisiniz. Yemek iin aya??n?z? yere koyarak oturabilir ve ihtiyalar?n?z iin koltuk de?nekleri ile ameliyat olan baca??n?za yk yar? yar?ya azaltarak basabiliriniz. Bu dnemde dizinizdeki bandaj? ve orab? kesinlikle ?karmay?n. Egzersizlerinizi aksatmada hergn tarif edildi?i ?ekilde yap?n?z. Bu dizinizin iinde kanama ve ?i?meye neden olabilir.Bu s?rada kan suland?r?c? ilac?n?z? kullanmay? aksatmay?n?z ve a?r?n?z olursa a?r? kesicinizi al?n?z. 5.gnden sonra 1-2 saatli?ine ofisinize u?ray?p oturarak al??abilirsiniz. Dikkat; ate?iniz 38 derece zerine ?kar, bacakta a?r?-ayak parmaklar?n?zda ?i?me olursa doktorunuzu derhal aray?n. 

7.gnden sonra ofisinizde oturarak 5-8 saat al??abilirsiz. E?er i?inizi organize edebilirseniz 10gn ofise gitmemenizi neririz. 10. gn yaran?z doktorunuz taraf?ndan grlecektir ve uygunsa diki?leriniz al?n?r yada diki? al?nmas? 15. gne ertelenebilir. Diki? al?nd?ktan sonra fizik tedavi ba?lan?r. Baz? hastalarda fizik tedavi 3.hafta sonuna ertelenebilir. Fizik tedaviniz genellikle haftada 3 gn olmak zere 3. ay?n sonuna kadar devam edecektir. Fizik tedavi operasyon gibi deneyimli fizyoterapistler taraf?ndan yap?lmal?d?r. Sonu ta kaliteli fizik tedavi en etkili faktrlerden biridir. 

10-15. gn koltuk de?nekleri b?rak?l?r. Fakat yrrken dizli?inizi mutlaka takmal?s?n?z. Doktorunuz veya fizyoterapistiniz 3-4. haftada dizli?inizi ?karman?z? syleyecektir. Bu dnemde kendinizi ok iyi hissedeceksiniz fakat halen son derece tehlikeli bir a?amadas?n?z. 8. haftadan sonra daha aktif olabilirsiniz, araba kullanabilirsiniz fakat sportif aktivite halen yasakt?r. 4. ay sonunda fizyoterapistiniz sportif aktivitelere yava? yava? ba?latabilir. Amatr sporcularda tam spora dn? 6ay sonundad?r. 

?STANBUL ORTOPED? GRUBUNUN KULLANDI?I TEKN?K 

?stanbul Ortopedi Grubu olarak herhangi bir t?bbi engel yoksa greft olarakPatellar Tendon kullan?yoruz. Patellar tendonu sememizin en nemli nedeni iki ucundaki kemik paralar ayn? boyuttaki kemik tnellere tam olarak yerle?mekte ve iyile?me kemik kemi?e kaynama ile olmaktad?r. Bu sre yakla??k 6 hafta srmektedir. Bu di?er doku greftlerine gre daha h?zl?d?r. 

Hamstring (diz arkas?) tendonlar? n? n diz a?r?s? olan, daha nce patellar tendonu kullan?lm?? veya herhangi bir diz kapa?? sorunu olan hastalarda kullanmaktay?z. Hamstring tendon kullan?lan hastalarda ameliyat sonras? ilk 6 haftada daha rahat hareket kapasitesi, daha k?sa dizlik (bazen hi kullanm?yoruz), daha kolay cerrahi teknik gibi avantajlar vard?r. 

Patellar tendonun bizce avantajlar?ndan biri de bu tendonun dizin n taraf?nda yer almas?d?r. En s?k kullan?lan di?er greft diz arkas? tendonlar?d?r. Operasyon sonras? erken yeni y?rt?klarda dizin n taraf?ndaki quariceps adelesinin fazla kuvvetli ve bunu dengelemesi gereken arka adelelerin daha zay?f olmas?d?r. Patellar tendon al?nd???nda bu mekanizman?n tam tersi olarak arka adeleler dokunulmad???ndan daha kuvvetli kalmakta, n k?s?m zay?flamaktad?r. Bu erken y?rt?klardan korumaktad?r. Yap?lan al??malarda uzun sreli sonular ise ayn?d?r. 

?stanbul Ortopedi Grubu olarak doku greftlerini kemik tnellere tesbit iin vida kullanmaktay?z. Bu yap?lan al??malarda en kuvvetli tesbit olarak gsterilmi?tir. Hamstring tendonlar?n tesbitinde st blmde "endo button denen ask? sistemini, altta vida kullanmaktay?z. 

Programa uyan hastalarda cerrahi sonras? ba?ar? oran? %90 d?r. Ba?ar? terimi ile; tam eklem hareket a?kl?kl???, a?r?s?z eklem(di?er eklem patolojilerine ba?l? olmayan) ve spora geri dn? kastedilmektedir. 

Komplikasyonlardan korunma; Enfeksiyon olmamas? iin anestezi s?ras?nda ve hastanede yat?lan 3 gnde damardan antibiotik verilmektedir. Ayr?ca kullan?lan aletlerin sterilizasyonuna ok dikkat edilmektedir. Genel olarak bir ok ameliyathanede optik sistemler ve artroskopi aletleri s?v?lar iinde sterilize edilirken biz her defas?nda tam sterilizasyon ( otoklav ile) uygulatmaktay?z 

Derin ven trombozundan korunmak iin kan suland?rc? enjeksiyonlar? 15 gn uygulamaktay?z. Ayr?ca hastalara oerasyon sonras? 3 hafta antiembolik oraplar giydirilmektedir. Ayr?ca hastalara hemen yatak ii egzersizler ve erken aya?a kald?rarak yk verme ile riskleri azaltmaktay?z. E?er hastalarda ek risk faktrleri varsa bu uygulamalar daha da uzat?lmaktad?r. 

Ameliyat sonras?: Hastalar?m?z? 2-3 gn yat?r?yoruz. Yatt?klar? srece CPM (continue passive motion) aleti ile dize hemen hareket verilmekte ve 3.gn sonunda 90-110 derece bkme (fleksiyon) seviyesine ula??lmaktad?r. Hasta taburcu olmadan fizyoterapistlerimiz ev egzersizleri vermektedir. 15. gn hastam?z?n diki?lerini al?nmakta ve fizyoterapiye ba?lanmaktad?r. 15 gn koltuk de?ne?i ile hafif yk verdirilmekte sonra koltuk de?ne?ine son verilmektedir. Diz breysine 6 hafta devam edilmektedir. 6-8 haftada bisiklete binmeye ba?lat?lmakta ve proproception al??malar?na ba?lanmaktad?r. 3.ayda ko?uya ba?lat?lmaktad?r. Spora dn?e 4-6 ayda izin verilmektedir. 

Proproception e?itimi: ACL zerinde dizin 3 boyutlu pozisyonunu alg?lay?c? durum al?c?lar? (pozisyon reseptrleri) vard?r. Bu al?c?lar ba? gerildi?inde omurilik ve beyne sinyal gndererek adelelerin kas?lmas?na ve zorlanman?n dengelenmesini sa?lar. ACL y?rt?ld???nda bu al?c?lar kaybolarak diz pozisyonunun beyin taraf?ndan alg?lanmas?nda ve gerekli adele cevab?n?n verilmesinde zaafiyete neden olur. Bu da dizin daha kolay dnmesine neden olur. 

Yeni fizik tedavi yntemlerinin en nemlilerinden biri proproception e?itimidir. Bu e?itimin amac? yeniden yap?lan ACL zerinde olmayan pozisyon alg?lay?c?lar? yerine di?er alg?lay?c?lar? do?ru kullanmay? ?reterek dizdeki kontrolsz hareketleri engellemektir. Bylece tamir edilen ba?da yeniden y?rt?k olu?mas?n?n nne geilir. Bu ACL fizik tedavisinin en modern ve en nemli paras?d?r. 

 

 

B?Z? TAK?P ED?N

Son Sorular

eyp solmaz
Merhaba hocam ben 33 yasindayim

3-4 haftad?r sa? dizimde hafif a?r? vard? sadece bkme esnasinda oluyordu mr cekildim .medial meniskus posteriori hormunda grade 3 y?rt?k te?hisi koydular.ameliyatsiz tedavisi mumkunmu prp tekni?i ise yararmi? Veya diki?li tamirmi yap?lmal? ?
Perşembe, 30 Nisan 2015
sumeyye
Merhaba, 45 yasinda bir annem var iki sene once dizinde menisks yirtigi oldugu soylendi bi sure fizik tedavi gordu fakat son bir aydir agrilari artti topallayarak yurumeye basladi sizce ne yapmal?y?z ameliyat olup daha kotu olanlar lutfen yarimci olun simdiden Te?ekkrler
Pazar, 22 Şubat 2015